Kallelse till årsmöte i Svenska 9:er förbundet 2021

 • 20 dec 2021

Tisdag den 25 januari kl 20:00 är det dags för årsmöte

Klicka här för att ansluta till mötet

På tisdag den 25 januari är det dags för Svenska 9:er förbundets årsmöte.

Dagordning:

 1. årsmötets öppnande
 2. val av ordförande samt sekreterare för mötet
 3. fastställa dagordning
 4. fråga angående mötets behöriga utlysande
 5. val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 6. styrelsens verksamhetsrapport
 7. revisionsberättelse
 8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. val av ordförande samt (5) ledamöter
 10. val av revisor och revisorssuppleant
 11. val av en ordförande och ledamöter i valberedning
 12. behandling av motioner
 13. fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
 14. budgetförslag för kommande verksamhetsår
 15. övriga frågor
 16. årsmötets avslutande