9er-förbundets stadgar

1 Omfattning

Svenska 9er-förbundet består av enskilda medlemmar, förbundssällskap/klubbar som är medlemmar i svenska seglarförbundet samt vald förbundsstyrelse.

9er-förbundet är anslutet till Svenska Seglarförbundet.

 

2 Ändamål

Svenska 9er-förbundet har till ändamål att verka för svensk 9er-segling.

Förbundet handlägger 29er, 49er och 49er FX klassregler i samarbete med 29er.org, 49er.org, sailing.org och Svenska Seglarförbundet.

 

Särskilt beaktas att 29er har karaktär av ungdoms och rekryteringsbåt. 

 

I övrig ankommer på 9er-förbundet:

•         att representera Sverige i motsvarande internationella klassförbund.

•         att följa tävlings- och träningsverksamheten och övrig utveckling inom och utom landet samt vidtaga åtgärder för höjande av den idrottsliga standarden i avseende på såväl topp som bredd.

•         att arbeta för rationell uppläggning av tävlingssäsongen, nationellt och internationellt, samt att bistå kappseglingsarrangörer med råd och liknande.

•         att planlägga och vara behjälplig i uttagningar, samt i mån av behov upprätta rankinglista.

•         att svara för information och rådgivning kring klassen.

•         att utgöra remissorgan.

 

3 Beslutande organ

Ordinarie årsmöte är förbundets högsta beslutande organ. Extra årsmöte är förbundets beslutande organ i fråga som föranlett dess inkallande.

Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ då ordinarie årsmöte eller extra årsmöte ej är samlat.

 

4 Inval, utträde och uteslutning

Enskild person och förbundssällskap inom svenska seglarförbundet, intresserade av 9er-klasser, kan bli medlem i förbundet. Inträde i förbundet erhålles genom att erlägga medlemsavgift och anmäla registeruppgifter.

Medlem som vill utträda ur förbundet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat förbundet.

Medlem, som ej betalt sina avgifter ska anses ha lämnat förbundet frivilligt.

Medlem som har motarbetat förbundets verksamhet eller ändamål, brutit mot

föreningens stadgar eller annars uppenbarligen skadat förbundets intressen, kan uteslutas ur förbundet genom beslut av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen, inom viss av styrelsen

angiven tid (minst 14 dagar), fått tillfälle att yttra sig över vad som läggs denne till

last.

 

I beslut om uteslutning ska skälen till uteslutningen redovisas samt anges att den

uteslutne, inom 14 dagar från den dag beslutet meddelades, kan överklaga beslutet till årsmötet. Beslut ska skriftligen delges den uteslutne inom tre (3) dagar från

beslutsdagen. Överklagat beslut ska behandlas av årsmötet eller extra årsmöte vars beslut inte får överklagas.

 

5 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen på tid och plats enligt styrelsens beslut.

Kallelse till ordinarie årsmöte anslås på 9er-förbundet hemsida och/eller Svenska Seglarförbundets hemsida med angivande av tid och plats, senast 30 dagar före årsmötet.

Senast 8 dagar före ordinarie årsmöte ska styrelsen till medlem som så begär översända årsmöteshandlingar.

 

6 Extra årsmöte

Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte. Styrelsen ska inkalla extra årsmöte, om

25 eller fler medlemmar gör framställning därom. Kallelse till extra årsmöte sker

enligt paragraf 5.

 

7 Rösträtt

Rösträtt tillkommer medlem eller representant för förbunds sällskap, vilka även äger rätt att utöva ej närvarande medlems rösträtt genom fullmakt.

Omyndig medlem äger rätt medföra sin förmyndare som bisittare. Dock får ingen

företräda mer än högst 3 röster. Ingen äger rätt att rösta för mer än 1/5 av mötets

röstetal. Styrelseledamot äger ej rätt att rösta i frågor rörande ansvarsfrihet för

styrelsen. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röster som är representerade.

 

8 Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt på ordinarie och extra årsmöte tillkommer i samtliga frågor

röstberättigade ombud, bisittare till omyndig medlem, ledamot av styrelsen, revisorer

samt representant från 9er-förbundet.

 

9 Motioner och styrelsen förslag

Medlem, som önskar få fråga behandlad på årsmöte, har att senast 1 mars insända

motion i ärendet till 9er-förbundet:s styrelse.

Förbundsstyrelsen ska yttra sig till årsmötet över motionen.

Styrelsen äger rätt att framlägga förslag till ordinarie eller extra årsmöte.

 

10 Ärenden

Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor upptagas till behandling:

1.      årsmötets öppnande

2.      val av ordförande samt sekreterare för mötet

3.      fastställa dagordning

4.      fråga angående mötets behöriga utlysande

5.      val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

6.      styrelsens verksamhetsrapport

7.      revisionsberättelse

8.      fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.      val av ordförande samt (5) ledamöter

10.  val av revisor och revisorssuppleant

11.  val av en ordförande och ledamöter i valberedning

12.  behandling av motioner

13.  fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

14.  budgetförslag för kommande verksamhetsår

15.  övriga frågor

16.  årsmötets avslutande

 

11 Årsavgift

Årsavgiften fastställs av årsmötet året före avgiftsåret. Medlemsförmåner utgår från och med inträdet i förbundet.

 

12 Verksamhetsår

9er-förbundets har kalenderår som verksamhets- och räkenskapsår.

 

13 Revision

9er-förbundets verksamhet och förvaltning revideras av två revisorer valda av ordinarie årsmöte. Årsmötet ska även utse en revisorssuppleant.

Det åligger revisorerna att efter revision till styrelsen överlämna till ordinarie

årsmöte ställd revisionsberättelse senast 10 dagar före ordinarie årsmöte.

 

14 Omröstning

Med undantag för beslut beträffande stadgeändring beslutas sakfrågor genom absolut majoritet och i val genom relativ majoritet. För beslut om ändring av dessa stadgar erfordras dock minst 2/3 av vid ordinarie eller extra årsmöte angivna röster.

Omröstning sker öppet, om icke sluten sådan begäres. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

 

15 Eventuell upplösning

Vid upplösning av 9er-förbundets ska tillgångarna överlämnas till Svenska Seglarförbundet.

 

16 Sammanställning och mandattid

Styrelsen består av fem (5) personer samt ev. suppleanter

Ordförande, kassör och sekreterare väljs som fasta poster. Övriga ledamöters ansvarsområden fördelas vid konstituerande möte.

• Ordförande, mandattid 2 år, väljes udda år

• Sekreterare, mandattid 2 år väljes jämna år

• Kassör, mandattid 2 år väljes udda år

• Tävlings- och träningsansvarg, mandattid 2 år väljes jämna år

• Informations- och resursansvarig, mandattid 2 år väljes jämna år

• Suppleant, mandattid 2 år väljes udda år

• Styrelse utser själv en av ledamöterna till vice ordförande

 

17 Kallelse, beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst tre

(3) ledamöter är närvarande och om beslut ense. Röstning genom fullmakt får icke äga rum.

 

18 Arbetsutskott

Styrelsen äger rätt att inom sig utse arbetsutskott bestående av högst tre (3)

ledamöter. Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordförande och är

beslutsmässigt då minst två (2) av ledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

 

19 Styrelsens ansvar

Styrelsen, som är gemensamt ansvarig för förvaltningen av förbundets tillgångar,

åligger - med den begränsning som följer av särskilda bestämmelser i dessa stadgar -

att verka för att fullfölja 9er-förbundets ändamål enligt paragraf 2.

 

20 Särskilda kommittéer

Styrelsen äger enligt eget bedömande och beslut inrätta särskilda kommittéer.

 

21 Valnämnd

Årsmötet tillsätter genom val på ett (1) år en valnämnd bestående av ordförande och

En (1) ledamöter. För uppdrag inom valnämnden är ledamot av styrelsen, revisor och revisorssuppleant icke valbar. Valnämnden bör senast 10 dagar före ordinarie

årsmöte till styrelsen överlämna sina till årsmötet ställda förslag på styrelseledamöter

enligt paragraf 16, revisorer och revisorssuppleant enligt paragraf 13.